Financiële gegevens

 
 

De stichting betrekt haar inkomsten uit een kleine kring van donateurs. Er wordt niet aan fondsenwerving buiten deze kring gedaan. De stichting heeft geen eigen vermogen anders dan de overloop van een positief resultaat uit het voorafgaande jaar.

De donaties van de stichting en haar overige uitgaven worden binnen de grenzen van de door haar donateurs beschikkingsruimte gehouden. Voor toegezegde donaties wordt een voorziening aangehouden waartegenover een vordering op haardonateurs wordt gesteld. Het bestuur ziet toe op  een gebalanceerde verhouding tussen donaties en beheerskosten.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding.

 
 
Staten van baten en lasten 2018 2017 2016 2015 2014 2013
baten/donaties 48.278 97.125 76.300 36.940 15.450 75.600
lasten sponsoring en beheer 55.787 86.417 77.244 33.418 32.784 60.156
Balans

activa

liquide middelen 7.716 16.225 5.517 6.461 6.041 23.375
te ontvangen 30.000 57.000 65.000 120.000 144.000 -

passiva

eigen vermogen 8.716 16.225 5.517 6.461 6.041 23.375
voorzieningen 30.000 57.000 65.000 120.000 144.000 -